Logo

Gebruiksvoorwaarden (AV)

.

1. Toepassingsgebied en aanbieder

De gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "AV") regelen de contractuele relatie tussen Stageapp Services GmbH (hierna te noemen "Aanbieder", "Operator", "Castapp") en u (hierna te noemen "Artiest", "Vertegenwoordiger van het Agentschap", "Casting Vertegenwoordiger", "Jurylid"), in de versie die geldig is op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Afwijkende voorwaarden van de gebruiker worden verworpen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van een dienst van Stageapp Services GmbH.

Castapp is een puur B2B-platform en richt zich uitsluitend op opgeleide en commerciële artiesten en hun wettelijke vertegenwoordigers (naast de theaters die aanbestedingen uitschrijven). Registratie voor eindgebruikers (B2C) is uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitant kan de inschrijving weigeren indien er geen commerciële activiteit als artiest of vertegenwoordiger kan worden aangetoond of vastgesteld.

 • "Artiesten" in de zin van deze AV zijn gebruikers die gebruik maken van functionaliteiten van het platform die bestemd zijn voor artiesten.
 • "Agenten" in de zin van deze AV zijn Gebruikers die gebruik maken van functionaliteiten van het Platform bedoeld voor Agenten.
 • "Casting Officers en Juryleden" in de zin van deze AV zijn Gebruikers die via AccountID zijn uitgenodigd voor een casting team en die gebruik maken van de functionaliteiten van het platform bestemd voor casting accounts.

Agenten stellen elk hun eigen gebruikersaccount op het platform in en worden daarvoor zelf contractuele partners van Stageapp Services GmbH. Het gebruik van de platformfunctionaliteiten (voor één of meerdere artiesten) geschiedt op naam van de betreffende artiest(en). Hiervoor is de algemene toestemming van de betreffende artiest nodig die via het platform moet worden gegeven.

Agenten die zich willen registreren op Castapp mogen geen e-mailadressen gebruiken van gratis e-maildiensten zoals Gmail, Hotmail of Web.de. In plaats daarvan moeten vertegenwoordigers een eigen domein hebben en een e-mailadres gebruiken dat bij dat domein hoort (bijvoorbeeld: name@domain.de). Deze eis dient om het professionalisme en de betrouwbaarheid van de op ons platform geregistreerde vertegenwoordigers te waarborgen. Castapp behoudt zich het recht voor om de registratie te weigeren van vertegenwoordigers die niet aan deze eis voldoen.

Castapp behoudt zich het recht voor om accounts te verwijderen van vertegenwoordigers die de gespecificeerde vereisten schenden. In een dergelijk geval zal ook de band tussen de getroffen vertegenwoordiger en hun eerdere klanten worden beëindigd. Castapp zal de getroffen klant informeren over de ontbinding van de link en de verwijdering van het account van de vertegenwoordiger. De getroffen klanten kunnen dan, indien nodig, een nieuwe vertegenwoordiger toevoegen die voldoet aan de eisen die in deze AV worden gesteld.

Als een kunstenaar een vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven om zijn/haar profiel te gebruiken, kan de vertegenwoordiger het profiel bewerken (bijvoorbeeld verdere gegevens of bestanden toevoegen) op dezelfde manier als de kunstenaar zelf. Alle aan de kunstenaar gerichte elektronische berichten worden rechtstreeks naar de vertegenwoordiger - in plaats van naar de kunstenaar - gestuurd zodra de vertegenwoordiger is gelegitimeerd. De vertegenwoordiger heeft de mogelijkheid om via het platform aanvragen voor producties te versturen en afspraken te maken voor audities voor de artiesten die aan hem op het platform zijn gekoppeld. Het is echter niet mogelijk om uitsluitend via de functies van het platform contracten af te sluiten.

Artiesten hebben te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming voor het gebruik van hun profiel van een vertegenwoordiger in te trekken. Hiervoor is een overeenkomstige functie beschikbaar in het profielgedeelte. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers als zij het beheer van een artiestenprofiel willen beëindigen. Indien nodig kunnen zowel artiesten als vertegenwoordigers ook rechtstreeks contact opnemen met de operator.

Castingmanagers en juryleden maken elk een eigen gebruikersaccount aan op het platform en worden daarvoor zelf contractuele partners van Stageapp Services GmbH. Het is niet toegestaan gegevens van het platform te kopiëren, op te slaan of te verspreiden.


2. Totstandkoming van het contract

Overeenkomsten op Castapp kunnen alleen in de Duitse taal worden afgesloten.

De artiest, vertegenwoordiger of casting director moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Toegang tot de dienst Castapp vereist een gratis registratie.

Door registratie aanvaardt de gebruiker deze AV. Met de bestelling van betaalde diensten voor artiesten ontstaat een contractuele relatie tussen Castapp en de geregistreerde artiest, waarop de bepalingen van deze AV van toepassing zijn. Voorafgaand aan de totstandkoming van deze contractuele relatie wordt de gebruiker geïnformeerd over de betreffende te betalen dienst en de betalingsvoorwaarden. De contractuele relatie komt tot stand wanneer de kunstenaar de bestelling en de betalingsverplichting bevestigt door op de knop "Inschrijven" te klikken.

De presentatie van de dienst op de website vormt geen rechtsgeldig aanbod. Door de presentatie van de dienst wordt de klant slechts uitgenodigd tot het doen van een aanbod.

U gaat akkoord met de aanvaarding van het aanbod.

U gaat ermee akkoord elektronische facturen te ontvangen. Elektronische facturen worden u verstrekt via e-mail en de klantenzone van onze betalingsprovider.


3. Beschrijving van de omvang van de diensten

De gratis dienstverlening voor artiesten bestaat uit het volgende:

 • Voorziening van een zinvol artiestenprofiel, inclusief de mogelijkheid om talrijke video- en audiobestanden te uploaden voor presentatie aan producenten en voor gebruik door producenten in het kader van de voor hen op het platform voorziene functionaliteiten.
 • 2 GB opslagruimte voor video- en audiobestanden.
 • Deelname aan oproepen tot aanvragen door producenten op het Platform.
 • Aanvragen indienen bij producenten via het platform.
 • Afspraak van data voor castings van producenten.

De op vergoedingen gebaseerde omvang van de diensten voor artiesten bestaat uit de volgende aanvullende diensten:

 • Profielkoppeling: De artiest kan zijn profiel openbaar maken door een link naar zijn profiel aan te maken. Daarbij kan de artiest een selectie van zijn op het platform beschikbaar gestelde video's invoegen.
 • Onbeperkte opslagruimte: De gebruiker heeft onbeperkte opslagruimte voor audio- en videobestanden.
 • E-mailmeldingen: De gebruiker heeft de mogelijkheid om een e-mailnotificatie te ontvangen wanneer er nieuwe castings op het platform worden gepubliceerd.

De gratis diensten voor agenten bestaan uit de volgende diensten:

 • Het bewerken en aanvullen van de profielen van de artiesten die bij het agentschap zijn aangesloten, inclusief de mogelijkheid om talrijke video- en audiobestanden te uploaden voor presentatie aan de producenten en voor gebruik door de producenten in het kader van de functionaliteiten die voor hen op het platform zijn voorzien.
 • Deelname aan oproepen tot kandidaatstelling door producenten op het platform.
 • Het indienen van aanvragen bij producenten via het Platform.
 • Afspraak van data voor castings van producenten.

4. Prijzen voor diensten tegen betaling
.

Om gebruik te maken van op vergoedingen gebaseerde diensten is eerst gratis registratie als uitvoerder vereist.

Als de gebruiker een betalende dienst wil gebruiken, wordt hij vooraf geïnformeerd over de betalende aard ervan. In het bijzonder worden de betreffende extra omvang van de diensten, de gemaakte kosten en de wijze van betaling vermeld.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om verschillende tariefmodellen te hanteren voor verschillende boekingstijden en gebruikersgroepen en, in het bijzonder, voor verschillende gebruiksperioden, alsmede om verschillende diensten aan te bieden.5. Betalingsvoorwaarden

Een verschuldigde vergoeding is aan Castapp verschuldigd op het moment dat deze verschuldigd is, zonder aftrek.

In individuele gevallen kunnen bepaalde betalingsmethoden door de aanbieder worden uitgesloten. Het is de Artiest niet toegestaan om de Dienst te betalen door het sturen van contant geld of cheques.

Indien de Artiest de Dienst niet betaalt door het sturen van contant geld of cheques, is de Artiest aan Castapp verschuldigd.

Indien de Artiest in verzuim is met de betaling, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om schadevergoeding wegens verzuim te vorderen.

Als een betaling door de kunstenaar wordt geweigerd door zijn/haar bank, is de kunstenaar een vergoeding van € 7,50 verschuldigd. Deze vergoeding komt overeen met de kosten die de betaaldienstverlener Stripe ons in rekening brengt voor een geweigerde betaling. De vergoeding komt bovenop het openstaande bedrag dat door de bank van de kunstenaar is geweigerd en is onmiddellijk verschuldigd.

Verrekening kan plaatsvinden via de volgende betaalmiddelen: Automatische incasso, creditcard


6. Registratie en beëindiging

Een Castapp profiel is voor zijn/haar eigen en persoonlijk gebruik en een Artiest mag geen derden toestemming geven om dit account te gebruiken

De tussen ons en de gebruiker gesloten overeenkomst is van onbepaalde duur. Castapp kan naar eigen goeddunken de Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder kennisgeving en zonder oorzaak. Castapp behoudt zich verder het recht voor om profielen en/of alle door of namens de Artiest op de site geplaatste content te verwijderen. In het geval dat Castapp de registratie van de gebruiker beëindigt en/of een profiel of gepubliceerde content van de gebruiker verwijdert, is Castapp niet verplicht de artiest op de hoogte te stellen van deze beëindiging of verwijdering, noch van de reden hiervoor. Wij verzoeken gebruikers die het platform niet meer wensen te gebruiken ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij de gegevens die op hen betrekking hebben van het platform kunnen verwijderen. Omgekeerd behouden wij ons het recht voor om de profielen van gebruikers die langer dan 12 maanden niet actief zijn geweest op het platform te verwijderen, evenals hun registratie.

De kunstenaar is verplicht geen opzettelijke of frauduleuze valse verklaringen af te leggen in zijn/haar profiel en andere delen van het portaal. Dergelijke verklaringen kunnen leiden tot een civiele procedure. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om in een dergelijk geval de bestaande contractuele relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Na beëindiging van de contractuele relatie worden alle gegevens van de artiest verwijderd.


7. Beperking van aansprakelijkheid

Castapp aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie in de registratie- en profielgegevens van de artiesten alsmede andere door de artiesten gegenereerde content.

Met betrekking tot de door de Consulenten aangeboden dienst wijst de Aanbieder hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, inclusief claims, voordelen, directe of indirecte schade van welke aard dan ook, bewust of onbewust, vermoed of niet vermoed, bekendgemaakt of niet bekendgemaakt, in verband met genoemde zaken.

Voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid is Stageapp Services GmbH alleen aansprakelijk als deze gebaseerd is op een opzettelijke of nalatige schending van de plicht door Stageapp Services GmbH of een opzettelijke of nalatige schending van de plicht door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van Stageapp Services GmbH.

Stageapp Services GmbH Europe is slechts aansprakelijk voor andere schade, voor zover deze niet is gebaseerd op schending van kardinale verplichtingen (dergelijke verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractant regelmatig mag vertrouwen), indien deze is gebaseerd op een opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim door Stageapp Services GmbH of op een opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van Stageapp Services GmbH.

De vorderingen tot schadevergoeding zijn niet gebaseerd op de schending van kardinale verplichtingen.

De schadeclaims zijn beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. In geval van vertraging bedragen zij maximaal 5% van de orderwaarde.

Vorderingen tot schadevergoeding op grond van schade aan leven, lichaam of gezondheid of vrijheid verjaren na 30 jaar; anders na 1 jaar, waarbij de verjaringstermijn begint aan het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de schuldeiser kennis kreeg van de omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering en de persoon van de schuldenaar of zonder grove nalatigheid kennis had moeten nemen (§ 199 lid 1 ・ BGB).

De aanbieder behoudt zich het recht voor om de vordering te verjaren.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om de inhoud van een door een gebruiker geschreven tekst alsmede geüploade bestanden te controleren op overeenstemming met de wet en de rechtspraak en deze zo nodig geheel of gedeeltelijk te verwijderen.8. Beschikbaarheid

Wij bieden het Platform een beschikbaarheid van 98,5%. De beschikbaarheid wordt berekend op basis van de tijd die aan de betreffende kalendermaand in de contractuele periode is toegewezen minus de onderhoudsperiodes. Wij hebben het recht om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren tussen middernacht en 6 uur 's ochtends en/of in het weekend voor een totaal van vijf uur per kalendermaand. Tijdens het onderhoud is onze dienst mogelijk niet beschikbaar.


9. Verrekening en retentierecht

De kunstenaar heeft alleen recht op verrekening als de tegenvordering van de kunstenaar rechtsgeldig is vastgesteld of niet wordt betwist door de aanbieder.

De kunstenaar kan alleen een retentierecht uitoefenen voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.


10. Gegevensbescherming

Het naleven van de normen voor gegevensbescherming is voor ons van bijzonder belang. Al tijdens de ontwikkeling van het platform is er daarom op gelet dat het kan functioneren met, onder andere, een minimum aan verwerking van persoonsgegevens en een maximum aan gegevensbeveiliging. Uitgebreide informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming vindt u in ons reglement inzake gegevensbescherming.

Castingaccounts kunnen van artiesten verlangen dat zij instemmen met hun eigen voorwaarden om deel te nemen aan de waarschuwingen die u plaatst. Wij zijn hiervoor niet meer verantwoordelijk dan voor de behandeling van persoonsgegevens van betrokkenen door casting managers (of andere gebruikers) buiten ons platform.

Voor zover de exploitant van castingaccounts in individuele gevallen contractueel moet toestaan dat bepaalde persoonsgegevens van via het platform verzamelde gebruikers buiten het platform worden gebruikt, is deze toestemming onderworpen aan de voorwaarde dat deze theaters zelf voorafgaand aan elke overeenkomstige gegevensverwerking de toestemming van de respectieve betrokkenen voor deze gegevensverwerking hebben verkregen.

Wij verbinden ons ertoe geen persoonlijke gegevens aan derden door te geven, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via internet (bijv. per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Dienovereenkomstig kan een foutloze en probleemloze bescherming van de gegevens

van derden niet volledig worden gegarandeerd. Onze aansprakelijkheid is in dit opzicht uitgesloten.

Derde partijen zijn niet gerechtigd contactgegevens te gebruiken voor commerciële activiteiten, mits de aanbieder vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven aan de betrokken personen.

U heeft te allen tijde het recht om van Castapp volledige en kosteloze informatie te verkrijgen over de gegevens die over u worden bijgehouden.

Verder heeft Castapp het recht om bij derden informatie in te winnen over de gegevens die over u worden bijgehouden.

Verder bestaat er een recht op rectificatie/verwijdering van gegevens/beperking van de verwerking voor de gebruiker.

Verder details zijn te vinden in het privacybeleid op de website van de provider.


11. Gegevensback-up door de gebruiker

Ons platform biedt gebruikers de mogelijkheid om zichzelf (of in het geval van agenten: de artiesten die contractueel aan hen verbonden zijn) op een eenvoudige manier en in een moderne vorm te presenteren aan de theaters die deelnemen aan het platform. Uiteindelijk is het voornaamste doel om via de geïntegreerde functies van het platform een effectieve plaatsing van artiesten bij inschrijvende theaters mogelijk te maken. Ons platform wordt uitdrukkelijk NIET opgevat als een hostingdienst voor de respectieve inhoud van de gebruikers, ook al is de opslag van deze inhoud op onze servers een noodzakelijke voorwaarde voor de vervulling van de functies van het platform. De gebruiker is derhalve verplicht - ook in zijn eigen belang - alle door hem ingevoerde gebruikersinhoud aanvullend op zijn eigen middelen op te slaan. Bovendien moet de gebruiker ervoor zorgen dat hij afspraken en andere voor hem relevante gegevens die via het platform zijn meegedeeld, bewaart in aanvullende agenda's of andere eigen hulpmiddelen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens de gebruiker voor schade als gevolg van het verlies of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van dergelijke gegevens.


12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing op geschillen en disputen die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

De enige bevoegde rechtbank voor bestellingen geplaatst door handelaars, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is de maatschappelijke zetel van de leverancier.


13. Slotbepalingen

De contractuele taal is Duits.

Wij bieden geen diensten aan voor aankoop door minderjarigen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u Castapp niet gebruiken.

Als u deze TOS schendt en wij er niets aan doen, zijn wij nog steeds gerechtigd om onze rechten uit te oefenen bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Verkoopvoorwaarden schendt.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze website, regels en voorschriften, voorwaarden en bepalingen, waaronder deze AV. U wordt van eventuele wijzigingen in kennis gesteld met een redelijke termijn (14 dagen). Indien u geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

De ongeldigheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen uit het contract. Indien dit gebeurt, wordt de bepaling naar betekenis en doel vervangen door een andere wettelijk toelaatbare bepaling die overeenkomt met de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.

Uitbreiding van de Algemene Voorwaarden voor "Castapp Junior"


1. Toepassingsgebied voor "Castapp Junior"

Deze aanvulling op de Algemene Voorwaarden regelt de contractuele relatie tussen Stageapp Services GmbH en de ouders of wettelijke voogden die namens hun minderjarige kinderen handelen, met betrekking tot het gebruik van "Castapp Junior".

2. Registratieproces
 • Een ouder of wettelijke voogd registreert zich met een eigen e-mailadres voor een Performer Account.
 • Het e-mailadres moet worden geverifieerd door de ouder of wettelijke voogd.
 • Na de eerste inlog kan de ouder het Performer-profiel omzetten in een Junior-profiel, wat een verdere e-mailverificatie vereist.
3. Gebruik van het Junior-profiel
 • De ouder of wettelijke voogd handelt op het platform namens het kind.
 • Het profiel van het kind wordt weergegeven, maar de ouder of wettelijke voogd heeft geen eigen profiel.
 • De volwassene kan het kind aanmelden voor castings en ontvangt alle communicatie met betrekking tot uitnodigingen, afwijzingen of informatie van het castingteam via e-mail.
4. Gegevensbescherming en Toestemming
 • Stageapp Services GmbH verbindt zich tot de bescherming van de gegevens van minderjarige gebruikers en de naleving van alle relevante gegevensbeschermingswetten.
 • De ouders of wettelijke voogden stemmen in met de verwerking van de persoonlijke gegevens van het kind als onderdeel van het gebruik van "Castapp Junior" en bevestigen dat zij het recht hebben om dergelijke toestemming te geven.
5. Beperkingen van Aansprakelijkheid
 • Stageapp Services GmbH is niet aansprakelijk voor de acties van de ouders of wettelijke voogden op het platform.
 • Elke verantwoordelijkheid voor beslissingen die op het platform worden genomen namens het minderjarige kind, ligt bij de ouders of wettelijke voogden.